Projenin Amacı

Projenin Amacı:
Geç Kalkolitik Dönemden Bizans Dönemine kadar iskân görmüş olan Beycesultan Höyüğü, özellikle prehistorik dönemlerdeki yerleşim süreci ile Batı Anadolu ve Ege Prehistoryası için henüz cevaplandırılamamış birçok probleme çözüm sağlayabilecek potansiyeldedir.Nitekim bu yerleşim oldukça kısa süreli ve sınırlı çapta gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarına rağmen, verileri itibariyle bilim dünyasında ve arkeoloji literatüründe kayda değer bir yer edinmiştir. Beycesultan Kazı projesi ile ulaşılması hedeflenenler aşağıda sıralanmıştır:
  • Beycesultan yerleşiminde ilk iskân dönemi olan Geç Kalkolitik Dönem ile birlikte araştırmacılar tarafından “Beycesultan Kültürü” olarak isimlendirilen olgunun özgün unsurlarıoluşmaya başlamıştır. Beycesultan kazısından elde edilen veriler, materyal kültürün çağdaş bölge yerleşimlerinden farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bununla beraber eski dönem kazı çalışmalarının yalnızca tek bir alanda yürütülmüş olması, elde edilen verilerin materyal kültür ile sınırlı kalmasına yol açmıştır. Beycesultan Kazı projesinin amaçlarından biri, sözü edilen dönemlerin daha geniş alanlarda araştırılmasıdır. Yeni arkeoloji metotları ile analitik olarak değerlendirilecek olan veriler yardımıyla materyal kültürün ötesinde sosyal yapılanmaya ilişkin de sonuçlara ulaşılması umulmaktadır.
  • Hava ve uydu fotoğraflarının yanı sıra palanoloji çalışmaları aracılığıyla bölgenin prehistorik dönemdeki doğal çevresini kurgulamak ve doğal çevrenin yerleşim sistemlerinin oluşumu ile olan ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
  • Yukarı Menderes Havzası, M.Ö. 2. bin yılda da son derece önemli bir tarihsel süreç içerisinde yer almaktadır. Bölge, bu dönemde Arzawa topraklarının sınırları içerisinde bulunmaktadır ve bölgede Beycesultan yerleşiminin merkez olduğu bir siyasi yapılanma söz konusudur.Geniş alanlarda gerçekleştirmekte olduğumuz kazı çalışmaları, Beycesultan yerleşiminin MÖ 2. Binyıl yerleşim içi örgütlenmesine ilişkin detaylı veriler sunmuştur ve sunmaya devam etmektedir.
  • M.Ö. 2.binyılın sonu ile birlikte Anadolu’nun özellikle Batı ve Orta kesiminde göçler nedeniyle yaşanan karmaşa sonucu yerleşimlerin büyük bir bölümünün terk edildiği bilinmektedir. Ancak bugüne kadar Batı Anadolu’da yürütülen kazılarda söz konusu süreç hakkında son derece sınırlı bilimsel bulgu tespit edilebilmiştir.  Söz konusu sürecin Beycesultan Höyük’te görülüp görülmediğini ve bu sürecin arkeolojik kanıtlarının tespit edilebilmesi projenin hedefleri arasındadır.
  • Beycesultan’da yapacağımız kazı çalışmamız, elde edeceğimiz yeni veriler ile Batı Anadolu ve Ege Bölgesi Prehistorik Dönem Kronolojisinin yeniden kurgulanması ve sorgulanması hedefini taşımaktadır.
  • Konumu itibari ile Orta Anadolu ve Ege Dünyası arasında bulunan Beycesultan antik dönemde farklı kültürlerin karşılaştığı ve bunların etkileşimde bulunduğu bir yerleşim yeridir. Bu açıdan Beycesultan kazılarının çevre kültürlerin bir birleri ile olan ilişkilerinde, olası ticaret ağlarının belirlenmesinde veriler ortaya koyması muhtemeldir.